Lejekontrakt.

 • Lejen er ekskl. Brændstofforbrug – forbrugsmarteriale.
 • Ved aflevering fuldtankes det lejede, og lejer debiteres herfor.
 1. Der beregnes leje pr. kalenderdag (pr. dato). der regnes med en 8 timers arbejdsdag. Arbejdes derudover 8 timer, betales der 150 kr. pr. påbegyndt time.
 2. Lejemålet betragtes som påbegyndt den dato det lejede afgår fra lager. Lejemålet løber til og med den dag det ankommer på udlejers lager. Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt er udlejer berettiget til at udleje til anden side. Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede med dags varsel. Sker aflevering ikke, er udlejer berettiget til selv at fortage afhentning for lejers regning.
 3. Fragt- og transportomkostninger for det lejede i lejeperioden betales af lejeren.
 4. Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag, der i lejetiden tilføjes det lejede.
 5. hvis det lejede bortkommer, ikke afleveres eller afleveres så ødelagt, at reparationsomkostningerne af udlejer skønnes at ville overstige en ny dagspris, betales erstatning med ny dagspris. I øvrigt betaler lejeren reparationsomkostninger efter regning. Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring, betaler lejeren herfor efter regning. Lejeren betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.
 6. for skade af det lejede måtte påføre tredjemand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret. Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til det lejede herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab m.v.
 7. I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede, herunder smøring, oliepåfyldning, punktering m.v. og lejeren sørger selv for el-tilslutning, brændstofpåfyldning m.v. Det må alene anvendes smøremidler, olie og brændstof af anerkendt mærke. Lejeren sørger for belysning, markering m.v.
 8. Det lejede må af lejeren kun opbevares/anvendes på aftalt plads, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke fjernes herfra, bortset fra transport til og fra udlejer. Sker opbevaring/anvendelse anderledes end anført ved nærværende bestemmelse, betragtes lejeforholdet som misligholdt. Udlejer er herved berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning eller tage det udlejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler. Det lejede må ikke installeres eller anbringes på sådan måde, at det kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det lejede.
 9. Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant. Ved betaling senere end det af udlejeren fastsatte betalingstidspunkt, betaler lejeren renter med 2% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb. Udlejer er til enhver tid berettiget til at kræve depositum enten forud for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse.
 10. I tilfælde af lejers misligeholdelse af nærværende lejekontrakt er udlejer berettiget til at tage det lejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning.